Wybierz region

Wybierz miasto

  "Zielone |wiat3o" dla hipermarketu

  Autor: ...

  2000-06-08, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24 źródło: Polska Dziennik Łódzki

  Uchwa3* zaskarny3a Pabianicka Fabryka Szlifierek FUM. W kwietniu podpisa3a umow* przedwst*pnI z francuskim kontrahentem, który zainteresowany by3 odkupieniem ponadhektarowej dzia3ki pod budow* supermarketu.

  Uchwa3* zaskarny3a Pabianicka Fabryka Szlifierek FUM. W kwietniu podpisa3a umow* przedwst*pnI z francuskim kontrahentem, który zainteresowany by3 odkupieniem ponadhektarowej dzia3ki pod budow* supermarketu. Dla zad3unonej fabryki by3oby to szansI na popraw* sytuacji finansowej. W skardze do NSA pe3nomocnik fabryki zarzuca3 rajcom przekroczenie uprawnieE. Twierdzi3, ne podj*ta przez nich uchwa3a jest sprzeczna z konstytucjI, ogranicza bowiem prawa do swobody dzia3alno|ci gospodarczej i swobodnego rozporzIdzania w3asno|ciI.
  Pabianicka rada miejska twierdzi3a natomiast, ne ma prawo okre|laĆ gabaryty obiektów budowlanych na mocy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
  Przedstawiciele kupców, którzy byli obecni w sIdzie, nie ukrywali swojego niezadowolenia z wyroku. Mówili oni, ne budowa supermarketu w centrum Pabianic mone oznaczaĆ utrat* pracy dla kilku tysi*cy osób zwiIzanych z drobnym handlem.
  Tymczasem, jak dowiedzia3 si* ,Dziennik", w niektórych miastach stowarzyszeniom kupieckim udaje si* skutecznie hamowaĆ rozwój sieci dunych o|rodków handlowych w centrach aglomeracji. Tak sta3o si* m.in. w GdaEsku, gdzie stowarzyszenia wstrzyma3y kilkana|cie inwestycji tego typu. Kupcy nie robili tam manifestacji, lecz umiej*tnie wykorzystali luki prawne. Stowarzyszenie gdaEskie ma osobowo|Ć prawnI i w ten sposób - jako strona - uczestniczy w kandym etapie administracyjnego procesu uzgadniania inwestycji. Kupcy zaskarnajI inwestycj*, je|li mone staĆ si* ona uciInliwa dla mieszkaEców czy dla |rodowiska.
  Zapytali|my wczoraj kilkoro 3odzian, co sIdzI o budowaniu hipermarketów w centrach miast.

  Sonda

  Czy masz zaufanie do Pogotowia Ratunkowego?

  • Nie (68%)
  • Tak (32%)

  Korzystamy z cookies i local storage.

  Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.