Regulamin plebiscytu „Superdziecko”.

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
§1
Regulamin określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu „SUPERDZIECKO” (zwanego dalej Plebiscytem).

§2
Organizatorem Plebiscytu jest Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Łódzka Polskapresse
Sp. z o.o. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41 Oddział Prasa Łódzka 90-532 Łódź, ul. ks. hm. Ignacego Skorupki 17/19,

§3
Czas trwania Plebiscytu: od 7.06 2013 do 25.06 2013 r.

§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5
Celem plebiscytu jest wybranie najciekawszego zdjęcia z dzieckiem.
Aby zgłosić się do plebiscytu należy wysłać zgłoszenie:
a) mailowo na adres a.jasiczak@dziennik.lodz.pl w treści maila wpisując: Imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego kandydaturę oraz załączając zdjęcie (nie większe niż 5MB), nr telefonu kontaktowego oraz Zgłoszeni i Zgodę

b) osobiście w Redakcji Dziennika Łódzkiego, na ul. Słowackiego 16, 97-300 Piotrków Trybunalski, podając Imię i Nazwisko Dziecka, imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego kandydaturę oraz wypełniając Zgłoszenie i Zgodę

Poprzez nadesłanie zdjęcia do udziału w Plebiscycie, osoba nadsyłająca zdjęcie potwierdza, że ma pełne prawo do dysponowania zdjęciem, w tym w szczególności że publikacja zdjęcia nie naruszy autorskich praw osób trzecich. Nadsyłający zdjęcie ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich poprzez publikację zdjęcia przez Organizatora Plebiscytu i zobowiązany będzie naprawić wszelkie ewentualne szkody poniesione przez
Organizatora wskutek publikacji zdjęcia.

Zgłoszenia do plebiscytu przyjmujemy od 24.05 do 04.06 do godz.12:00

Organizator zastrzega, że Plebiscyt będzie uruchomiony jeśli zgłosi się do niego przynajmniej 3 kandydatów.

§6.
Wyłonienie laureata plebiscytu będzie odbywać za pomocą SMS-ów.

§7.
Zasady głosowania za pomocą SMS-ów są następujące:
1. Za pomocą SMS można głosować wyłącznie na zdjęcia, które znajdują się w Galerii
Plebiscytowej na stronie piotrkow.naszemiasto.pl.
2. Głosowanie drogą SMS w plebiscycie odbywa się poprzez zakup e-wydania. Zakupu e-wydania można dokonać poprzez przesłanie SMS-a na numer 72355 (koszt wysłania SMS-a 2 zł netto / 2,46 zł z VAT) o treści Prefiks.nr zdjęcia np. Prefiks.8 lub Prefiks.543. W jednym SMS-ie można wskazać jedno zdjęcie.

4. Jedna osoba może wysłać dowolną ilość SMS-ów.

5. Wysłanie SMS-a jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem.

6. Za każdy SMS spełniający warunki określone w punkcie 2, zdjęcie którego numer został wskazany w tym SMS-ie otrzymuje 1 punkt.

7. Głosowanie SMS trwa od 7.06 2013 od godz. 6.00 do 25.06 2013 r. do godz. 23:59:59. SMS-y przesłane po upływie ww. terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeszkody i utrudnienia techniczne w wysyłaniu i odbieraniu SMS-ów. Organizator nie weryfikuje danych wskazanych przez osobę biorącą udział w Plebiscycie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie. Organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstałe w powyższym zakresie.

§8
1. Łączna liczba poprawnie nadesłanych głosów SMS wyłoni zdjęcie które zdaniem
Czytelników jest najciekawsze
2. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia plebiscytu prowadzi Kapituła Plebiscytu, w
skład której wchodzą:Aleksandra Jasiczak, Katarzyna Renkiel i Agnieszka Tokarczyk.

§10
1. Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się dnia 28.06.2013 roku.

§11
Nagrody:
1.Organizator Konkursu zapewnia następujące nagrodę: Zwycięzca otrzymuje zdjęcie na
okładce tygodnika, dyplom oraz kosz nagród.

2. O wygranej zgłaszający kandydaturę Laureata zostanie powiadomiony drogą telefoniczna,
na wskazany wcześniej nr telefonu.

3. Zwycięzca jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nagrody jeśli jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 760 zł, a konkurs był organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu takie jak prasa, radio, telewizja, przychód uzyskany przez podatnika w postaci nagrody będzie wolny od podatku. Podstawa prawna:
ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

§12
Podane przez uczestnika dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, działającą jako administrator danych osobowych, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp.z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w plebiscycie.

§13
Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę oraz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w zakresie przewidzianym przez przepisy w/w ustawy. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.

§14
Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w plebiscycie uczestnik wyraża nadto zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail lub numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów
współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.

§15
W plebiscycie/ konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora Plebiscytu/ Konkursu oraz ich rodziny. Jako rodzinę należy rozumieć: współmałżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo oraz pozostałych zstępnych i wstępnych.

§16
1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu mogą być składane wraz z uzasadnieniem na adres Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Łódzka, ul. Ks. I. Skorupki 17/19, 90-532 Łódź

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§17
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora , oraz pod adresem piotrkow.naszemiasto.pl

§18
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w trakcie trwania plebiscytu

Wiadomości Łódź, Wydarzenia Łódź

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!